Lĩnh vực hoạt động » Nhận ủy thác Quỹ Phát triển Đất tỉnh Bình Định

HOẠT ĐỘNG NHẬN ỦY THÁC CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH

Xuất bản ngày 01/11/2018 lúc 12:45:52 AM

 

          1. Giới thiệu chung:

          Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2018, Quỹ ủy thác hoạt động cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQL ngày 07/09/2018.

          2. Một số nội dung chính theo Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

          2.1 Đối tượng áp dụng

          Tổ chức phát triển quỹ đất, các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đầu tư tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

          2.2 Điều kiện ứng vốn và chi hỗ trợ

          - Có dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được ngân sách nhà nước bố trí vốn thực hiện.

          - Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          - Có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền về việc nhận chuyển nhượng sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất.

          - Có phương án sử dụng vốn và hoàn trả vốn ứng.

          - Nộp phí ứng vốn theo quy định (trừ vốn ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

          2.3 Phí ứng vốn

          - Đối với ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, mức phí ứng vốn bằng không (=0).

          - Đối với các khoản ứng vốn chi hỗ trợ, mức phí ứng vốn bằng không (=0)

          - Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác, mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí ứng vốn ngân sách nhà nước.